Regulamin akcji – Kupon Polecający

kupon polecający - OneDayClinic

Regulamin akcji – Kupon Polecający

I. Podmiot

Onedayclinic sp z o.o. sp. k z siedzibą w Bielanach Wrocławskich przy ul. Irysowej 4, 55-040 Kobierzyce, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej Wydział VI Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000593358, NIP 8961547749, Regon 363694079

II. Warunki ogólne

 1. Wydający przekazuje Kupon Polecający nieodpłatnie, w ramach swoich działań promocyjnych,
 2. Klient może przekazać Kupon Polecający osobie trzeciej i nie może sam z niego skorzystać, co oznacza, że nie może być jednocześnie osobą Polecaną i Polecającą
 3. Czas trwania akcji promocyjnej „Kupon Polecający” z ODC będzie trwał od: 20.01.2017 r. do odwołania,

III. Zasady korzystania z Kuponu Polecającego

 1. Przyszły Pacjent, który posiada kupon polecający otrzyma rabat do zabiegu oferowanego przez ODC ale pod warunkiem, że będzie to zabieg z pakietu Ideal lub wyższego.
 2. Przyszły Pacjent który posiada kupon polecający otrzyma rabat do zabiegu oferowanego przez ODC ale pod warunkiem, że poleciła go osoba która miała zabieg w ODC
 3. Osoba Polecająca wypełnia czytelnie Kupon Polecajacy wpisując na nim:
  1.     Imię i Nazwisko Osoby Polecajacej
  2.     Numer telefonu Osoby Polecającej
  3.     Imię i Nazwisko Osoby Poleconej (Nowy Pacjent)
 4. W przypadku wykonania zabiegu przez Osobę Poleconą (Nowego Pacjenta), Osoba Polecającą otrzymuje od organizatora akcji rabat równowartości 50 zł brutto, do wykonanego już zabiegu
 5. Każdy Nowy Pacjent który zgłosi się z Kuponem Polecającym do ODC celem zorganizowania zabiegu otrzyma rabat w wysokości 50 zł brutto na dowolny wybrany przez siebie Pakiet pod warunkiem, że będzie to pakiet Ideal lub wyższy.

IV. Postanowienia końcowe

 1. Osobą Polecająca może być osoba która miała zabieg wykonany w OneDayClinic
 2. Osoba Polecana (Nowy Pacjent) to pacjent który otrzymał kupon, który wraz ze złożeniem do ODC Kuponu Polecajacego oświadcza, że zapoznał się i akceptuje w całości treść niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego zapisów.
 3. ODC zastrzega sobie możliwość zmiany zapisów niniejszego regulaminu.
 4. Promocje nie mogą się łączyć. Na danym moment Pacjent może skorzystać tylko z jednej promocji.

V. Definicje

 1. ODC – Onedayclinic SP Z O.O. SP. K. organizator akcji „Kupon Polecający”
 2. Kupon Polecajacy – dokument uprawniający Osobę polecającą do otrzymania kwoty 50 zł brutto w formie gotówki lub Bonu Towarowego oraz Osobę Polecaną do otrzymania rabatu na zabieg w wysokości 50 zł brutto.
 3. Osoba Polecana – jest to Nowy Pacjent, który zgłosi się do ODC celem podpisania umowy na zorganizowanie zabiegu usuwania zaćmy
 4. Osoba Polecająca – jest to osoba która była Klientem ODC, posiada Kupon Polecajacy i poleca usługi ODC.

Wrocław 11.06.2018 r.

Podziel się:

-A A A+

Irysowa 4, Bielany Wroc.

55-040 Kobierzyce

Biuro Obsługi Klienta

+48 71 71 22 332

Godziny otwarcia

Pon - Pt: 8:00 - 18:00

Adres e-mailowy

biuro@onedayclinic.pl