RODO

INFORMACJE ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

DANE ADMINISTRATORA DANYCH

W świetle obowiązujących przepisów jesteśmy Administratorem państwa danych osobowych. Oznacza to, że:
ODC sp z o.o. sp. k, z siedzibą w Bielanach Wrocławskich przy ul. lrysowej 4, 55-040 Kobierzyce,

NIP: 8961547749, REGON: 363694079,

odpowiada za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora danych w celu:

 • zawarcia umowy o sfinansowanie świadczeń opieki zdrowotnej;
 • realizacji umowy sfinansowania świadczeń opieki zdrowotnej;
 • realizacji umowy (przechowywania dokumentacji, jej udostępniania, jak również realizacji obowiązku informacyjnego);
 • kontaktu telefonicznego w celu realizacji umowy (telefon w sprawie jej potwierdzenia, przesunięcia, odwołania);
 • kontaktu sms w celu realizacji umowy (telefon w sprawie jej potwierdzenia, przesunięcia, odwołania);
 • kontaktu mailowego w celu przesłania aktualnych promocji w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

PRAWNIE UZASADNIONE INTERESY REALIZOWANE PRZEZ ADMINISTRATORA

Państwa dane mogą być przez nas wykorzystywane ze względu na nasz interes prawny w związku z przesyłaniem aktualnych promocji w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH OSOBOWYCH LUB O KATEGORIACH ODBIORCÓW, JEŻELI ISTNIEJĄ

Odbiorcami przetwarzanych przez nas danych są:

 • upoważnieni pracownicy Administratora danych;
 • podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;
 • organy władzy publicznej, w tym Rzecznik Praw Pacjenta, Narodowy Fundusz Zdrowia, organy samorządu zawodów medycznych;
 • konsultanci krajowi i wojewódzcy, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności nadzoru i kontroli;
 • minister właściwy do spraw zdrowia,
 • sądy, w tym sądy dyscyplinarne, prokuratura, lekarz sądowy;
 • uprawnione na mocy odrębnych ustaw organy i instytucje, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek;
 • organy rentowe oraz zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem;
 • podmioty prowadzące rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów;
 • zakłady ubezpieczeń, za zgodą pacjenta;
 • komisje lekarskie podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, wojskowym komisjom lekarskim oraz komisjom lekarskim Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Agencji Wywiadu, podległym Szefom właściwych Agencji;
 • osoby wykonujące zawód medyczny, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia albo procedury uzyskiwania innych certyfikatów jakości, w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia;
 • wojewódzkie komisje do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, w zakresie prowadzonego postępowania; spadkobiercy w zakresie prowadzonego postępowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych;
 • Biuro Rachunkowe;
 • Dostawca oprogramowania do prowadzenia dokumentacji w formie elektronicznej;
 • Informatyk w celu utrzymania systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest dokumentacja medyczna elektroniczna;
 • Podmioty przetwarzające na podstawie zawartej umowy, w celu realizacji umowy.

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, nie przekazujemy ich do Państwa trzeciego.

INFORMACJE ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

OKRES, PRZEZ KTÓRY DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZECHOWYWANE, A GDY NIE JEST TO MOŻLIWE, KRYTERIA USTALANIA TEGO OKRESU

Państwa dane osobowe będą przez nas przechowywane przez cały okres trwania umowy oraz 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zawarto umowę.

DANE PRZETWARZANE PRZEZ ADMINISTRATORA DANYCH

W związku z realizacją umowy konieczne jest podanie danych niezbędnych do założenia dokumentacji medycznej

Dane osobowe podawane obowiązkowo:

Zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):

 • Imię i nazwisko pacjenta
 • PESEL pacjenta
 • Adres zamieszkania
 • Numer telefonu
 •  Adres e-mail

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do:

 • dostępu do danych;
 • sprostowania danych;
 • usunięcia danych — w zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisach prawnych;
 • ograniczenia przetwarzania — w zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisach prawnych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • przenoszenia danych — w zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisach prawnych;
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych na podstawie wydanej uprzednio przez państwa zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na Podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego — jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych odbywa się w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami.

PRZETWARZANIE DANYCH PRZEZ ICH PROFILOWANIE

W związku z realizacją umowy, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane poprzez ich profilowanie. Oznacza to, że państwa dane osobowe podlegają przetwarzaniu, które ma na celu realizację umowy.

O takiej czynności zostaną Państwo poinformowani przed rozpoczęciem takiego procesu przez personel Administratora danych.

INFORMACJA W ZAKRESIE MONITORINGU WIZYJNEGO

Monitoring wizyjny stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa fizycznego, obiektów i systemów, w których przetwarzane są informacje będące w posiadaniu Administratora danych oraz w których przechowywane są urządzenia do ich przetwarzania. Dane osobowe przetwarzane [w postaci monitoringu wizyjnego] są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w związku z art. 5a ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. [Dz. U poz. 2259 z późn.zm] o zasadach zarzadzania mieniem państwowym w brzmieniu nadanym postanowieniami art. 155 ustawy z dnia 10  maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Zapisy z monitoringu wizyjnego przechowywane są przez okres 3 miesiące.

 

-A A A+

Irysowa 4, Bielany Wroc.

55-040 Kobierzyce

Biuro Obsługi Klienta

+48 71 71 22 332

Godziny otwarcia

Pon - Pt: 8:00 - 18:00

Adres e-mailowy

biuro@onedayclinic.pl