RODO- INFORMACJE ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJE ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

DANE ADMINISTRATORA DANYCH

W świetle obowiązujących przepisów jesteśmy Administratorem państwa danych osobowych. Oznacza to, że: ONEDAYCLINIC S. JASEK SPÓŁKA JAWNA, z siedzibą w Bielanach Wrocławskich przy ul. lrysowej 4, 55-040 Kobierzyce, NIP: 8961547749, REGON: 363694079, odpowiada za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora danych w celu:

 • zawarcia umowy o sfinansowanie świadczeń opieki zdrowotnej;
 • realizacji umowy sfinansowania świadczeń opieki zdrowotnej;
 • realizacji umowy (przechowywania dokumentacji, jej udostępniania, jak również realizacji obowiązku informacyjnego);
 • kontaktu telefonicznego w celu realizacji umowy (telefon w sprawie jej potwierdzenia, przesunięcia, odwołania);
 • kontaktu sms w celu realizacji umowy (telefon w sprawie jej potwierdzenia, przesunięcia, odwołania);
 • kontaktu mailowego w celu przesłania aktualnych promocji w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

PRAWNIE UZASADNIONE INTERESY REALIZOWANE PRZEZ ADMINISTRATORA

Państwa dane mogą być przez nas wykorzystywane ze względu na nasz interes prawny w związku z przesyłaniem aktualnych promocji w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH OSOBOWYCH LUB O KATEGORIACH ODBIORCÓW, JEŻELI ISTNIEJĄ

Odbiorcami przetwarzanych przez nas danych są:

 • upoważnieni pracownicy Administratora danych;
 • podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;
 • organy władzy publicznej, w tym Rzecznik Praw Pacjenta, Narodowy Fundusz Zdrowia, organy samorządu zawodów medycznych;
 • konsultanci krajowi i wojewódzcy, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności nadzoru i kontroli;
 • minister właściwy do spraw zdrowia,
 • sądy, w tym sądy dyscyplinarne, prokuratura, lekarz sądowy;
 • uprawnione na mocy odrębnych ustaw organy i instytucje, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek;
 • organy rentowe oraz zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem;
 • podmioty prowadzące rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów;
 • zakłady ubezpieczeń, za zgodą pacjenta;
 • komisje lekarskie podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, wojskowym komisjom lekarskim oraz komisjom lekarskim Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Agencji Wywiadu, podległym Szefom właściwych Agencji;
 • osoby wykonujące zawód medyczny, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia albo procedury uzyskiwania innych certyfikatów jakości, w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia;
 • wojewódzkie komisje do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, w zakresie prowadzonego postępowania; spadkobiercy w zakresie prowadzonego postępowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych;
 • Biuro Rachunkowe;
 • Dostawca oprogramowania do prowadzenia dokumentacji w formie elektronicznej;
 • Informatyk w celu utrzymania systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest dokumentacja medyczna elektroniczna;
 • Podmioty przetwarzające na podstawie zawartej umowy, w celu realizacji umowy. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, nie przekazujemy ich do Państwa trzeciego.

INFORMACJE ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

OKRES, PRZEZ KTÓRY DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZECHOWYWANE, A GDY NIE JEST TO MOŻLIWE, KRYTERIA USTALANIA TEGO OKRESU Państwa dane osobowe będą przez nas przechowywane przez cały okres trwania umowy oraz 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zawarto umowę.

DANE PRZETWARZANE PRZEZ ADMINISTRATORA DANYCH

W związku z realizacją umowy konieczne jest podanie danych niezbędnych do założenia dokumentacji medycznej Dane osobowe podawane obowiązkowo: Zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):

 • Imię i nazwisko pacjenta
 • PESEL pacjenta
 • Adres zamieszkania
 • Numer telefonu
 • Adres e-mail

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do:

 • dostępu do danych;
 • sprostowania danych;
 • usunięcia danych — w zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisach prawnych;
 • ograniczenia przetwarzania — w zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisach prawnych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • przenoszenia danych — w zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisach prawnych;
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych na podstawie wydanej uprzednio przez państwa zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na Podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego — jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych odbywa się w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami.

PRZETWARZANIE DANYCH PRZEZ ICH PROFILOWANIE

W związku z realizacją umowy, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane poprzez ich profilowanie. Oznacza to, że państwa dane osobowe podlegają przetwarzaniu, które ma na celu realizację umowy. O takiej czynności zostaną Państwo poinformowani przed rozpoczęciem takiego procesu przez personel Administratora danych.

INFORMACJA W ZAKRESIE MONITORINGU WIZYJNEGO

Monitoring wizyjny stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa fizycznego, obiektów i systemów, w których przetwarzane są informacje będące w posiadaniu Administratora danych oraz w których przechowywane są urządzenia do ich przetwarzania. Dane osobowe przetwarzane [w postaci monitoringu wizyjnego] są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w związku z art. 5a ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. [Dz. U poz. 2259 z późn.zm] o zasadach zarzadzania mieniem państwowym w brzmieniu nadanym postanowieniami art. 155 ustawy z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych

-A A A+

Irysowa 4, Bielany Wroc.

55-040 Kobierzyce

Godziny otwarcia

Pon - Pt: 8:00 - 16:00

Adres e-mailowy

biuro@onedayclinic.pl
Zadzwoń Wyślij formularz

Zoperowaliśmy już tysiące pacjentów, zobacz, co sprawiło, że nas wybrali


Pan Waldermar


Pani Małgorzata


Pan Janusz


Pani Basia


Pani Zofia


Pan Roman


Pan Wojciech


Pani Ewa

Zobacz więcej filmów na naszym kanale YouTube

Zoperowaliśmy już tysiące pacjentów, zobacz, co sprawiło, że nas wybrali


Pan Waldermar


Pani Małgorzata


Pan Janusz


Pani Basia


Pani Zofia


Pan Roman


Pan Wojciech


Pani Ewa

Zobacz więcej filmów na naszym kanale YouTube

Skuteczne leczenie zaćmy w OneDayClinic

Skuteczne leczenie zaćmy w ODC

Zobacz, co mówią o nas pacjenci