Regulamin Konkursu PORSCHE x ODC

REGULAMIN KONKURSU PORSCHE x ODC

Organizatorem Akcji Promocyjnej jest- OneDayClinic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. K. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich przy ul. Irysowej 4, 55-040 Kobierzyce, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej Wydział VI Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000593358, NIP 8961547749, Regon 363694079

Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie:

I. Zasady i przebieg konkursu "PORSCHE x ODC"

 1. Konkurs dotyczy poszczególnych salonów OneDayClinic, tj:

           a. Wrocław, al. Armii Krajowej 2/1, 50-541,

           b. Wrocław, ul. Strzegomska 202A/1, 54-432

           c. Opole, ul. Ozimska 18/1, 45-057

           d. Gliwice, ul. Zwycięstwa 44, 44-100

 1. Konkurs będzie trwał od dnia 21.02.2022 do 25.02.2022 włącznie.

 1. Ogłoszenie zwycięzców odbędzie się 10.03.2022 za pośrednictwem postu w aktualnościach na fanpage salonów o adresie www.facebook.com/odcsalony

 1. W wyjątkowych przypadkach, Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia lub skrócenia czasu trwania Konkursu, lub zmiany terminu ogłoszenia zwycięzcy, o czym poinformuje uczestników za pośrednictwem Strony.

 2. Istotą konkursu jest wyłonienie jednej osoby, która zostanie nagrodzona nagrodą przewidzianą w Konkursie (dalej „Zwycięzca”).

 3. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 roku.

 4. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

II. Warunki uczestnictwa w konkursie

 1.  Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która („Uczestnik”):

           a) w dniach 21-25 lutego 2022 kupi w jednym z Salonów wymienionych w punkcie 1 ( dalej „Salon”) oprawki marki PORSCHE, ze zniżką -30%;

           b) udostępni w terminie 21 lutego- 09 marca 2022 swoje zdjęcie w zakupionych okularach w jednym z miejsc:

                      - Pod postem konkursowym na profilu facebook salonów (https://www.facebook.com/odcsalony)

                      - Na swojej tablicy facebook jako post publiczny, oznaczając profil facebook salonów (https://www.facebook.com/odcsalony) i z dopiskiem #konkursodc

                      - Na swoim profilu Instagram, z oznaczeniem profilu salonu ( https://www.instagram.com/onedayclinic_optyk) oraz dopiskiem #konkursodc

                      - lub prześle zdjęcie na adres e-mail: ig@onedayclinic.pl

Przesłanie zdjęcia na adres mailowy jest równoznaczne ze zgodą na publikację zdjęcia na portalach społecznościowych Salonów OneDayClinic (https://www.facebook.com/odcsalony oraz https://www.instagram.com/onedayclinic_optyk)

Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na opublikowanie imienia i nazwiska (lub innej nazwy profilu widniejącej na Facebooku) w mediach społecznościowych OneDayClinic:

https://www.facebook.com/odcsalony/ ;

https://www.instagram.com/onedayclinic_okulistyka/

        2. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest wypełnienie elementów wskazanych w ust. 1 a) – b) powyżej w terminie do 09 marca 2022 r.

III. Zasady uczestnictwa w konkursie

 1.  Zgłoszenia udziału w Konkursie przyjmowane są w okresie trwania Konkursu, przy czym wzięcie udziału jest uzależnione od prawidłowego zgłoszenia, zgodnie z art. II ust. 2 powyżej. Decydująca jest data otrzymania wypełnionego zadania przez Organizatora.
 2. Poprzez przystąpienie do Konkursu, Uczestnik akceptuje treść Regulaminu oraz warunki Konkursu, opublikowane w treści ogłoszenia Konkursu.
 3.  Zwycięzców Konkursu wyłoni komisja konkursowa, zwana dalej Komisją, w składzie określonym przez Organizatora.
 4. Komisja podczas wyboru Zwycięzców Konkursu będzie się kierowała kreatywnością, pomysłowością, inwencją twórczą, aspektami humorystycznymi oraz poprawnością wykonania zadania konkursowego.
 5. W ramach Konkursu, w terminie od 21 lutego do 09 marca 2022, Uczestnicy wykonają zadanie i opublikują jego rezultat w portalu społecznościowym Facebook lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 6. W ramach konkursu, spośród osób, które wykonały zadanie, zostanie wyłoniona trójka zwycięzców. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej poprzez oficjalne ogłoszenie wyników na portalu społecznościowym Facebook oraz telefonicznie.
 7. Zgłoszenia konkursowe nieprawidłowo wypełnione, co w szczególności oznacza ogłoszenia niepełne, zawierające fałszywe dane lub w inny sposób niespełniające wymogów opisanych w niniejszym regulaminie nie będą brały udziału w Konkursie.
 8. Uczestnik biorąc udziału w Konkursie oświadcza, że w przypadku publikowania jakichkolwiek materiałów na Facebook w toku Konkursu, będą to materiały, co do których posiadać będzie pełnię praw autorskich w zakresie, w jakim stanowi ona utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. O prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006 Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), oraz materiały takie nie mogą zagrażać ani naruszać praw osób trzecich, w szczególności nie naruszać ich majątkowych i osobistych praw autorskich lub praw do wizerunku. W przypadku, gdy materiał zawierać będzie wizerunek osób trzecich Uczestnik zobowiązany jest uzyskać zgodę tych osób na publikację tego wizerunku, a Organizator może żądać od Uczestnika, w każdym czasie, przedstawienia dowodu uzyskania takiej zgody. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej Uczestnik zobowiązuje się zwolnić Organizatora z takiej odpowiedzialności.

IV. Nagrody w konkursie

Fundatorem wszystkich nagród w konkursie jest RODENSTOCK POLSKA Sp. z o.o.

 1. W Konkursie przewidziane są 3 (trzy) nagrody główne. Zwycięzcy zostaną wyłonieni spośród wszystkich Klientów którzy wykonali zadanie konkursowe w jednym z czterech wymienionych w punkcie 1 salonów OneDayClinic. Nagrody dla głównych Zwycięzców w Konkursie stanową:

           a) Pierwsze miejsce - plecak PORSCHE DESIGN Roadster 4.0 Backpack MVZ Black
           b) Drugie miejsce – parasolka PORSCHE DESIGN
           
c) Trzecie miejsce – powerbank PORSCHE DESIGN 

      2.Przyznane nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.

      3. W przypadku nieodebrania przez Zwycięzcę nagrody, w terminie 2 (dwóch) tygodni od poinformowania o wygranej, braku lub utrudnionego kontaktu Organizator może zadecydować o anulowaniu lub przyznaniu nagrody                   kolejnemu uczestnikowi Konkursu.

      4. W Konkursie przewidziane są także nagrody pocieszenia, przyznawane w momencie odbioru zleceń w formie gadżetów do zakupów. Nagrody te są przyznawane losowo, a wśród nich pojawią się: smycze, kubki, Pendrive USB            z logiem marki Porsche Design.

      5. Nagrody zostaną przesłane do zwycięzców za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kuriera na podane przez nich adresy kontaktowe. Adresy należy przesłać do dnia 14.03.21

IV. Postanowienia końcowe

 1. Udział w konkursie jest całkowicie dobrowolny.
 2. Niniejszy Regulamin dostępny jest na Stronie oraz w siedzibie Organizatora.
 3. Produkty nabyte podczas Promocji nie podlegają polityce zwrotów, a jedynie gwarancji.
 4. Administratorem danych osobowych przekazanych w celu realizacji i obsługi niniejszego Konkursu jest Organizator. Kontakt z administratorem jest możliwy za pomocą adresu e-mail biuro@onedayclinic.pl. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, w szczególności w celu obsługi Konkursu, opublikowania wyników Konkursu, przekazania uczestnikom zadań konkursowych, przekazania Zwycięzcy nagrody, jak również w celach marketingowych. Dane osobowe przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133,poz. 883 z późn. zmianami) i począwszy od 27 maja 2019 r. przy zachowaniu zasad określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe będą przetwarzane jedynie w czasie trwania niniejszego Konkursu, jak również po nim w przypadku obsługi związanej z nagrodami. W przypadku udzielenia zgody na wykorzystanie danych osobowych dla celów marketingowych takie dane będą przetwarzane aż do wycofania zgody. Organizator może powierzyć innemu podmiotowi w drodze umowy zawartej na piśmie przetwarzanie danych osobowych w celach i w zakresie opisanych powyżej.
 5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo do wglądu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania lub żądania ich usunięcia, przy czym brak przekazania danych osobowych uniemożliwi udział w Konkursie. Podmiotowi danych przysługuje również prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przeniesienia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, jak również skargi do organu nadzorczego. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych ma charakter dobrowolny, a w przypadku jej oddzielenia osoba, której dane dotyczą ma prawo w każdym czasie wycofać taką zgodę kontaktując się w tym celu z Organizatorem.
 6. Biorąc udział w Konkursie uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte w Regulaminie.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, pod warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw uczestników. O każdorazowej zmianie Organizator poinformuje uczestników na Stronie co najmniej na 3 dni przed wprowadzeniem zmian.
 9. Konkurs realizowany jest za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook. Każdy z uczestników, przystępując do niniejszego Konkursu, wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu oraz regulaminu portalu Facebook i zobowiązuje się do ich stosowania oraz przestrzegania.
 10. Portal Facebook służy jedynie do promocji ww. wydarzenia. Facebook nie jest organizatorem konkursu.

 

-A A A+

Irysowa 4, Bielany Wroc.

55-040 Kobierzyce

Godziny otwarcia

Pon - Pt: 8:00 - 16:00

Adres e-mailowy

biuro@onedayclinic.pl
Zadzwoń Wyślij formularz

Zoperowaliśmy już tysiące pacjentów, zobacz, co sprawiło, że nas wybrali


Pan Waldermar


Pani Małgorzata


Pan Janusz


Pani Basia


Pani Zofia


Pan Roman


Pan Wojciech


Pani Ewa

Zobacz więcej filmów na naszym kanale YouTube

Zoperowaliśmy już tysiące pacjentów, zobacz, co sprawiło, że nas wybrali


Pan Waldermar


Pani Małgorzata


Pan Janusz


Pani Basia


Pani Zofia


Pan Roman


Pan Wojciech


Pani Ewa

Zobacz więcej filmów na naszym kanale YouTube

Skuteczne leczenie zaćmy w OneDayClinic

Skuteczne leczenie zaćmy w ODC

Zobacz, co mówią o nas pacjenci