Polityka prywatno艣ci

Polityka prywatno艣ci

DANE ADMINISTRATORA DANYCH

W 艣wietle obowi膮zuj膮cych przepis贸w jeste艣my Administratorem pa艅stwa danych osobowych. Oznacza to, 偶e: ODC sp z o.o. sp. k., z siedzib膮 w Bielanach Wroc艂awskich przy ul. Irysowej 4, 55-040 Kobierzyce, NIP: 8961547749, REGON: 363694079, odpowiada za ich wykorzystanie w spos贸b bezpieczny, zgodny z umow膮 oraz obowi膮zuj膮cymi przepisami.

 

CEL PRZETWARZANIA DANYCH

Pa艅stwa dane osobowe b臋d膮 przetwarzane przez Administratora danych w celu:

 • zawarcia umowy o sfinansowanie 艣wiadcze艅 opieki zdrowotnej;
 • realizacji umowy sfinansowania 艣wiadcze艅 opieki zdrowotnej;
 • realizacji umowy (przechowywania dokumentacji, jej udost臋pniania, jak r贸wnie偶 realizacji obowi膮zku informacyjnego);
 • kontaktu telefonicznego w celu realizacji umowy (telefon w sprawie jej potwierdzenia, przesuni臋cia, odwo艂ania);
 • kontaktu sms w celu realizacji umowy (telefon w sprawie jej potwierdzenia, przesuni臋cia, odwo艂ania);
 • kontaktu mailowego w celu przes艂ania aktualnych promocji w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮.

PRAWNIE UZASADNIONE INTERESY REALIZOWANE PRZEZ ADMINISTRATORA

Pa艅stwa dane mog膮 by膰 przez nas wykorzystywane ze wzgl臋du na nasz interes prawny w zwi膮zku z przes艂aniem, aktualnych promocji w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮.

INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH OSOBOWYCH LUB O KATEGORIACH ODBIORC脫W, JE呕ELI ISTNIEJ膭

Odbiorcami przetwarzanych przez nas danych s膮:

 • upowa偶nieni pracownicy Administratora danych;
 • podmiot udzielaj膮cy 艣wiadcze艅 zdrowotnych, je偶eli dokumentacja ta jest niezb臋dna do zapewnienia ci膮g艂o艣ci 艣wiadcze艅 zdrowotnych;
 • organy w艂adzy publicznej, w tym Rzecznik Praw Pacjenta, Narodowy Fundusz Zdrowia, organy samorz膮du zawod贸w medycznych;
 • konsultanci krajowi i wojew贸dzcy, w zakresie niezb臋dnym do wykonywania przez te podmioty ich zada艅, w szczeg贸lno艣ci nadzoru i kontroli;
 • minister w艂a艣ciwy do spraw zdrowia,
 • s膮dy, w tym s膮dy dyscyplinarne, prokuratura, lekarz s膮dowy;
 • uprawnione na mocy odr臋bnych ustaw organy i instytucje, je偶eli badanie zosta艂o przeprowadzone na ich wniosek;
 • organy rentowe oraz zespo艂y do spraw orzekania o niepe艂nosprawno艣ci, w zwi膮zku z prowadzonym przez nie post臋powaniem;
 • podmioty prowadz膮ce rejestry us艂ug medycznych, w zakresie niezb臋dnym do prowadzenia rejestr贸w;
 • zak艂ady ubezpiecze艅, za zgod膮 pacjenta;
 • komisje lekarskie podleg艂e ministrowi w艂a艣ciwemu do spraw wewn臋trznych, wojskowym komisjom lekarskim oraz komisjom lekarskim Agencji Bezpiecze艅stwa Wewn臋trznego lub Agencji Wywiadu, podleg艂ym Szefom w艂a艣ciwych Agencji;
 • osoby wykonuj膮ce zaw贸d medyczny, w zwi膮zku z prowadzeniem procedury oceniaj膮cej podmiot udzielaj膮cy 艣wiadcze艅 zdrowotnych na podstawie przepis贸w o akredytacji w ochronie zdrowia albo procedury uzyskiwania innych certyfikat贸w jako艣ci, w zakresie niezb臋dnym do ich przeprowadzenia;
 • wojew贸dzkie komisje do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, w zakresie prowadzonego post臋powania;
 • spadkobiercy w zakresie prowadzonego post臋powania przed wojew贸dzk膮 komisj膮 do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych;
 • Biuro Rachunkowe;
 • Dostawca oprogramowania do prowadzenia dokumentacji w formie elektronicznej;
 • Informatyk w celu utrzymania systemu teleinformatycznego, w kt贸rym przetwarzana jest dokumentacja medyczna elektroniczna;
 • Podmioty przetwarzaj膮ce na podstawie zawartej umowy, w celu realizacji umowy.

W zwi膮zku z przetwarzaniem Pa艅stwa danych osobowych, nie przekazujemy ich do Pa艅stwa trzeciego.

OKRES, PRZEZ KT脫RY DANE OSOBOWE B臉D膭 PRZECHOWYWANE, A GDY NIE JEST TO MO呕LIWE, KRYTERIA USTALANIA TEGO OKRESU

Pa艅stwa dane osobowe b臋d膮 przez nas przechowywane przez ca艂y okres trwania umowy oraz10 lat, licz膮c od ko艅ca roku kalendarzowego, w kt贸rym zawarto umow臋.

DANE PRZETWARZANE PRZEZ ADMINISTRATORA DANYCH

W zwi膮zku realizacj膮 umowy konieczne jest podanie danych niezb臋dnych do za艂o偶enia dokumentacji medycznej

Dane osobowe podawane obowi膮zkowo:

Zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og贸lne rozporz膮dzenie o ochronie danych):

 • Imi臋 i nazwisko pacjenta
 • PESEL pacjenta
 • Adres zamieszkania
 • Numer telefonu
 • Adres e-mail
 • Imi臋 i nazwisko
 • PESEL

PRAWE OSOBY, KT脫REJ DANE DOTYCZ膭

W zwi膮zku z przetwarzaniem Pa艅stwa danych osobowych, przys艂uguje Pa艅stwu prawo do:

 • dost臋pu do danych;
 • sprostowania danych;
 • usuni臋cia danych 鈥 w zakresie przewidzianym w obowi膮zuj膮cych przepisach prawnych;
 • ograniczenia przetwarzania 鈥 w zakresie przewidzianym w obowi膮zuj膮cych przepisach prawnych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • przenoszenia danych 鈥 w zakresie przewidzianym w obowi膮zuj膮cych przepisach prawnych;
 • cofni臋cia zgody na przetwarzanie danych na podstawie wydanej uprzednio przez pa艅stwa zgody bez wp艂ywu na zgodno艣膰 z prawem przetwarzania, kt贸rego dokonano na podstawie zgody przed jej cofni臋ciem;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego 鈥 je偶eli uznaj膮 Pa艅stwo, 偶e przetwarzanie danych odbywa si臋聽w spos贸b niezgodny z obowi膮zuj膮cymi przepisami.

PRZETWARZANIE DANYCH PRZEZ ICH PROFILOWANIE

W zwi膮zku z realizacj膮 umowy, Pa艅stwa dane osobowe mog膮 by膰 przetwarzane poprzez ich profilowanie. Oznacza to, 偶e pa艅stwa dane osobowe podlegaj膮 przetwarzaniu, kt贸re ma na celu realizacj臋 umowy. O takiej czynno艣ci zostan膮 Pa艅stwo poinformowani przed rozpocz臋ciem takiego procesu przez personel Administratora danych.

INFORMACJA W ZAKRESIE MONITORINGU WIZYJNEGO

Monitoring聽wizyjny stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia w艂a艣ciwego poziomu bezpiecze艅stwa fizycznego, obiekt贸w i system贸w, w kt贸rych przetwarzane s膮 informacje b臋d膮ce w posiadaniu Administratora danych oraz w kt贸rych przechowywane s膮 urz膮dzenia do ich przetwarzania. Dane osobowe przetwarzane [w postaci monitoringu wizyjnego] s膮 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Og贸lnego rozporz膮dzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w zwi膮zku z art. 5a ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. [Dz. U. poz. 2259 z p贸藕n.zm] o zasadach zarzadzania mieniem pa艅stwowym w brzmieniu nadanym postanowieniami art. 155 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Zapisy z monitoringu wizyjnego przechowywane s膮 przez okres 3 miesi膮ce.

 

-A A A+

Irysowa 4, Bielany Wroc.

55-040 Kobierzyce

Biuro Obs艂ugi Klienta

Godziny otwarcia

Pon - Pt: 8:00 - 16:00

Adres e-mailowy

biuro@onedayclinic.pl
Zadzwo艅 Wy艣lij formularz

Pakiet Ideal:

Najcz臋艣ciej wybierana soczewka przez cukrzyk贸w.

299,00 z艂

Zalety:

 • Filtr UV
 • Lepsza czu艂o艣膰 kontrastu
 • Dobre widzenie na jedn膮 odleg艂o艣膰
 • Dobre widzenie wieczorem i w nocy

Opis pakietu:

Pakiet Ideal to jeden z czterech pakiet贸w obejmuj膮cych soczewki jednoogniskowe asferyczne. Soczewka oferowana w tym pakiecie jest najbardziej podstawow膮 wersj膮 soczewki ponadstandardowej. Jak wszystkie soczewki asferyczne 鈥 zbudowana jest w taki spos贸b, aby mo偶liwie najlepiej dopasowywa膰 si臋 do naturalnych krzywizn oka.

Soczewka ta, podobnie jak inne soczewki jednoogniskowe 鈥 umo偶liwia doskona艂e widzenie na jedn膮 odleg艂o艣膰, najcz臋艣ciej bli偶y. Druga z wad - dal musi by膰 skorygowana przy pomocy korekcji okularowej. Soczewka z pakietu Ideal produkcji Baush & Lamb Gwarantuje idealne odwzorowanie obrazu bez zniekszta艂ce艅, z mo偶liwie najlepsz膮 ostro艣ci膮 widzianego obrazu. Soczewka ta zosta艂a uszlachetniona filtrem UV.


Cena pakietu nie obejmuje koszt贸w transportu. Koszty te ustalane s膮 indywidualnie w zale偶no艣ci od odleg艂o艣ci miejsca zbi贸rki oraz decyzji o noclegu聽w zakresie 150 - 300 z艂.Wyjazd z osob膮 towarzysz膮c膮 oraz odbi贸r spod domu s膮 us艂ugami dodatkowo p艂atnymi.

 

Pakiet Ideal Plus

Idealny wyb贸r dla os贸b czynnych zawodowo, pracuj膮cych przy komputerze.

599,00 z艂

Zalety:

 • Filtr UV
 • Filtr 艢wiat艂a niebieskiego
 • Mniejsze ryzyko rozwoju kom贸rek czerniaka w oku
 • Oczy osoby przebywaj膮cej w sztucznym o艣wietleniu lub przed komputerem s膮 mniej zm臋czone
 • Oczy nie s膮 zm臋czone, ani nie piek膮

Opis pakietu:

Pakiet Ideal Plus to pakiet zawieraj膮cy soczewk臋 asferyczn膮 jednoogniskow膮, uszlachetnion膮 w filtry UV i filtr 艢wiat艂a Niebieskiego, kt贸ry doskonale chroni oko przed powstaniem szkodliwych chor贸b siatk贸wki, takich jak AMD, 鈥 czyli zwyrodnienie plamki 偶贸艂tej, kt贸re prowadzi do 艣lepoty. Soczewka firmy Zeiss zawarta w tym pakiecie ogranicza tak偶e mo偶liwo艣膰 rozwoju czerniaka w oku.

Dzia艂anie filtru 艣wiat艂a niebieskiego wp艂ywa tak偶e pozytywnie na ograniczenie bezsenno艣ci spowodowanej nadmiernym oddzia艂ywaniem 艣wiat艂a niebieskiego (komputery, telefony, bia艂e 艣wiat艂o lamp) na oczy w ci膮gu dnia. Taka ekspozycja oczu na tego typu 艣wiat艂o dramatycznie wp艂ywa na obni偶enie poziomu melatoniny, co mo偶e zaburza膰 sen i wp艂ywa膰 na cykl oko艂odobowy. Filtr 艣wiat艂a niebieskiego, kt贸rym uszlachetniona zosta艂a soczewka z Pakietu Ideal Plus, skutecznie ogranicza tego typu zjawiska.


Cena pakietu nie obejmuje koszt贸w transportu. Koszty te ustalane s膮 indywidualnie w zale偶no艣ci od odleg艂o艣ci miejsca zbi贸rki oraz decyzji o noclegu w zakresie 150 - 300 z艂.Wyjazd z osob膮 towarzysz膮c膮 oraz odbi贸r spod domu s膮 us艂ugami dodatkowo p艂atnymi.

 

Pakiet Premium

Najlepsza dla kierowc贸w.

825,00 z艂

Zalety:

 • filtr UV
 • Filtr 艢wiat艂a niebieskiego
 • Nie powoduje r贸偶nic w odczycie kontrastu i barw
 • Dzi臋ki zastosowanym filtrom niweluje bezsenno艣膰

Opis pakietu:

Pakiet Premium to jeden z najlepszych pakiet贸w obejmuj膮cych soczewki jednoogniskowe. Tak jak pozosta艂e soczewki tego typu 鈥 koryguje wad臋 wzroku na jedn膮 odleg艂o艣膰, natomiast korekcj臋 wad towarzysz膮cych trzeba nadrobi膰 dobieraj膮c odpowiedni膮 korekcj臋 okularow膮. Pakiet Premium jest uszlachetniony w filtry UV i filtr 艣wiat艂a niebieskiego, dzi臋ki czemu zapobiega powstawaniu powa偶nych chor贸b siatk贸wki. Soczewka ta zwana potocznie 鈥濻oczewk膮 呕贸艂t膮鈥 jest najlepsz膮 stosowan膮 soczewk膮 w swojej klasie. Idealna dla os贸b pracuj膮cych godzinami przy komputerze.

Filtr 艣wiat艂a niebieskiego wp艂ywa tak偶e pozytywnie na produkcj臋 melatoniny w m贸zgu odpowiedzialnej za sen. Ponadto, ogranicza zm臋czenie i b贸l oczu spowodowany d艂ug膮 ekspozycj膮 na 艣wiat艂o. Budowa soczewki marki Alcon z pakietu Premium ogranicza powstawanie 鈥瀍fektu halo鈥 wok贸艂 jasnego 艣wiat艂a, dzi臋ki czemu stanowi 艣wietny wyb贸r dla kierowc贸w. Nie ma r贸wnie偶 dyskomfortu podczas wieczornego czytania. Budowa soczewki Premium oraz jej uszlachetnienia ograniczaj膮 ryzyko wyst膮pienia Za膰my Wt贸rnej u operowanego pacjenta.


Cena pakietu nie obejmuje koszt贸w transportu. Koszty te ustalane s膮 indywidualnie w zale偶no艣ci od odleg艂o艣ci miejsca zbi贸rki oraz decyzji o noclegu w zakresie 150 - 300 z艂.Wyjazd z osob膮 towarzysz膮c膮 oraz odbi贸r spod domu s膮 us艂ugami dodatkowo p艂atnymi.

 

Pakiet PREMIUM CLAREON

Najlepsza dla os贸b aktywnych zawodowo i zawodowych kierowc贸w.

1399,00 z艂

Zalety:

 • filtr UV
 • Filtr 艢wiat艂a niebieskiego
 • Bardzo wysoka ostro艣膰 widzianego obrazu
 • Minimalne ryzyko powstania 鈥瀍fektu halo鈥

Opis pakietu:

Pakiet Premium Clareon to najnowszy pakiet w naszej ofercie. Soczewka zawarta w tym pakiecie to najnowszej generacji soczewka jednoogniskowa, kt贸ra pojawi艂a si臋 na rynku na prze艂omie 2018 roku. Jej unikalno艣膰 polega na zastosowaniu jednorazowego systemu wszczepiania. Soczewka produkcji czo艂owej marki Alcon jest za艂adowana do specjalnego urz膮dzenia fabrycznie, a dzi臋ki zastosowaniu unikalnej technologii 鈥 znacznie u艂atwia wszczepienie minimalizuj膮c ryzyko powik艂a艅. Soczewka Clareon gwarantuje doskona艂膮 przezierno艣膰 soczewki, a unikalna technologia polimeryzacji soczewki ogranicza ryzyko zjawiska glisteningu.

Soczewka Clareon, jako nast臋pca soczewki z Pakietu Premium jest wyposa偶ona standardowo w filtr 艣wiat艂a niebieskiego oraz filtr UV, kt贸re skutecznie ograniczaj膮 ryzyko wyst膮pienia powa偶nych chor贸b siatk贸wki. Filtr 艣wiat艂a niebieskiego wp艂ywa tak偶e pozytywnie na produkcj臋 melatoniny w m贸zgu odpowiedzialnej za sen. Ponadto, ogranicza zm臋czenie i b贸l oczu spowodowany d艂ug膮 ekspozycj膮 na 艣wiat艂o. Soczewka Clareon znacznie zmniejsza ryzyko powstania Za膰my Wt贸rnej w operowanym oku. 艢wietnie sprawdzi si臋 u zawodowych kierowc贸w, dzi臋ki temu, 偶e jej budowa ogranicza wyst臋powanie 鈥瀍fektu halo鈥.


Cena pakietu nie obejmuje koszt贸w transportu. Koszty te ustalane s膮 indywidualnie w zale偶no艣ci od odleg艂o艣ci miejsca zbi贸rki oraz decyzji o noclegu w zakresie 150 - 300 z艂. Wyjazd z osob膮 towarzysz膮c膮 oraz odbi贸r spod domu s膮 us艂ugami dodatkowo p艂atnymi.

 

Pakiet VIP

Idealna dla os贸b chc膮cych zrezygnowa膰 z korekcji okularowej.

3299,00 z艂

Zalety:

 • Filtr UV
 • Filtr 艣wiat艂a niebieskiego
 • Posiada wszystkie w艂a艣ciwo艣ci soczewki z pakietu premium
 • Dzia艂a jak okulary progresywne, umo偶liwiaj膮c doskona艂e widzenie na wszystkie odleg艂o艣ci
 • Umo偶liwia ca艂kowit膮 rezygnacj臋 z korekcji okularowej.

Opis pakietu:

Pakiet VIP to pakiet zawieraj膮cy soczewk臋 asferyczn膮 wieloogniskow膮, czyli tak膮, kt贸ra usuwa wszelkie wady refrakcji w operowanym oku. Soczewka z tego pakietu produkcji marki Alcon posiada wszystkie cechy zawarte w pakiecie Premium, a jej wieloogniskowo艣膰 dzia艂a jak okulary progresywne, umo偶liwiaj膮c doskona艂e widzenie na wszystkich odleg艂o艣ciach Dzi臋ki temu pacjent mo偶e ca艂kowicie zrezygnowa膰 z dotychczasowej korekcji okularowej. Uszlachetnienie filtrami UV i filtrem 艢wiat艂a Niebieskiego chroni siatk贸wk臋 oka przed wyst膮pieniem powa偶nych chor贸b siatk贸wki, prowadz膮cych do 艣lepoty.


Cena pakietu nie obejmuje koszt贸w transportu. Koszty te ustalane s膮 indywidualnie w zale偶no艣ci od odleg艂o艣ci miejsca zbi贸rki oraz decyzji o noclegu w zakresie 150 - 300 z艂. Wyjazd z osob膮 towarzysz膮c膮 oraz odbi贸r spod domu s膮 us艂ugami dodatkowo p艂atnymi.

 

Pakiet PREMIUM toricPLUS

Idealna dla os贸b aktywnych zawodowo z astygmatyzmem.

1799,00 z艂

Zalety:

 • Filtr UV
 • Filtr 艣wiat艂a niebieskiego
 • Korekcja astygmatyzmu
 • Gwarantuje doskona艂e widzenie na jedn膮 odleg艂o艣膰

Opis pakietu:

Pakiet PREMIUM toricPLUS to pakiet zawieraj膮cy soczewk臋 asferyczn膮 jednoogniskow膮 toryczn膮, czyli tak膮, kt贸ra koryguje astygmatyzm w operowanym oku. Soczewka z tego pakietu produkcji marki Alcon posiada wszystkie cechy zawarte w pakiecie Premium, a jej jednoogniskowo艣膰 umo偶liwia doskona艂e widzenie na jedn膮 odleg艂o艣膰. Uszlachetnienie filtrami UV i filtrem 艢wiat艂a Niebieskiego chroni siatk贸wk臋 oka przed wyst膮pieniem powa偶nych chor贸b siatk贸wki, prowadz膮cych do 艣lepoty.


Cena pakietu nie obejmuje koszt贸w transportu. Koszty te ustalane s膮 indywidualnie w zale偶no艣ci od odleg艂o艣ci miejsca zbi贸rki oraz decyzji o noclegu w zakresie 150 - 300 z艂. Wyjazd z osob膮 towarzysz膮c膮 oraz odbi贸r spod domu s膮 us艂ugami dodatkowo p艂atnymi.

 

Pakiet VIP toricPLUS

Idealna dla os贸b z astygmatyzmem chc膮cych ca艂kowicie zrezygnowa膰 z korekcji okularowej.

4999,00 z艂

Zalety:

 • Filtr UV
 • Filtr 艣wiat艂a niebieskiego
 • Korekcja astygmatyzmu
 • Gwarantuje doskona艂e widzenie na wszystkich odleg艂o艣ciach

Opis pakietu:

Pakiet VIP toricPLUS to pakiet zawieraj膮cy soczewk臋 asferyczn膮 wieloogniskow膮 toryczn膮, czyli tak膮, kt贸ra koryguje astygmatyzm w operowanym oku. Soczewka z tego pakietu produkcji marki Alcon posiada wszystkie cechy zawarte w pakiecie Premium, a ponadto umo偶liwia doskona艂e widzenie na wszystkich odleg艂o艣ciach, dzi臋ki czemu pacjent mo偶e zrezygnowa膰 ca艂kowicie z dotychczas stosowanej korekcji okularowej. Uszlachetnienie filtrami UV i filtrem 艢wiat艂a Niebieskiego chroni siatk贸wk臋 oka przed wyst膮pieniem powa偶nych chor贸b siatk贸wki, prowadz膮cych do 艣lepoty.


Cena pakietu nie obejmuje koszt贸w transportu. Koszty te ustalane s膮 indywidualnie w zale偶no艣ci od odleg艂o艣ci miejsca zbi贸rki oraz decyzji o noclegu w zakresie 150 - 300 z艂. Wyjazd z osob膮 towarzysz膮c膮 oraz odbi贸r spod domu s膮 us艂ugami dodatkowo p艂atnymi.

 

Pakiet Extra:

Najcz臋艣ciej wybierana soczewka przez cukrzyk贸w.

Koszty pakietu pokrywa NFZ

Zalety:

 • Filtr UV
 • Podstawowa soczewka sferyczna
 • Dobre widzenie na jedn膮 odleg艂o艣膰

Opis pakietu:

Pakiet Extra to pakiet obejmuj膮cy soczewk臋 jednoogniskow膮 sferyczn膮. Jest to soczewka, kt贸ra jako jedyna jest w pe艂ni refudowana przez NFZ. Standardowo wyposa偶ona jest w filtr UV.


Cena pakietu dotyczy kompleksowego zabiegu usuni臋cia za膰my wraz ze wszystkimi badaniami kontrolnymi i bezp艂atnym transportem dla wybranych miejscowo艣ci z wojew贸dztwa Opolskiego, 艢l膮skiego i Ma艂opolskiego. W przypadku pozosta艂ych miejscowo艣ci transport wraz ze wszystkimi badaniami kontrolnymi oraz noclegiem wynosi jedynie 300z艂.聽Zadzwo艅 i zapytaj o szczeg贸艂y.

 

Skuteczne leczenie za膰my w OneDayClinic

Skuteczne leczenie za膰my w ODC

Zobacz, co m贸wi膮 o nas pacjenci