Polityka prywatno艣ci

Polityka prywatno艣ci

DANE ADMINISTRATORA DANYCH

W 艣wietle obowi膮zuj膮cych przepis贸w jeste艣my Administratorem pa艅stwa danych osobowych. Oznacza to, 偶e: ODC sp z o.o. sp. k., z siedzib膮 w Bielanach Wroc艂awskich przy ul. Irysowej 4, 55-040 Kobierzyce, NIP: 8961547749, REGON: 363694079, odpowiada za ich wykorzystanie w spos贸b bezpieczny, zgodny z umow膮 oraz obowi膮zuj膮cymi przepisami.

 

CEL PRZETWARZANIA DANYCH

Pa艅stwa dane osobowe b臋d膮 przetwarzane przez Administratora danych w celu:

 • zawarcia umowy o sfinansowanie 艣wiadcze艅 opieki zdrowotnej;
 • realizacji umowy sfinansowania 艣wiadcze艅 opieki zdrowotnej;
 • realizacji umowy (przechowywania dokumentacji, jej udost臋pniania, jak r贸wnie偶 realizacji obowi膮zku informacyjnego);
 • kontaktu telefonicznego w celu realizacji umowy (telefon w sprawie jej potwierdzenia, przesuni臋cia, odwo艂ania);
 • kontaktu sms w celu realizacji umowy (telefon w sprawie jej potwierdzenia, przesuni臋cia, odwo艂ania);
 • kontaktu mailowego w celu przes艂ania aktualnych promocji w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮.

PRAWNIE UZASADNIONE INTERESY REALIZOWANE PRZEZ ADMINISTRATORA

Pa艅stwa dane mog膮 by膰 przez nas wykorzystywane ze wzgl臋du na nasz interes prawny w zwi膮zku z przes艂aniem, aktualnych promocji w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮.

INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH OSOBOWYCH LUB O KATEGORIACH ODBIORC脫W, JE呕ELI ISTNIEJ膭

Odbiorcami przetwarzanych przez nas danych s膮:

 • upowa偶nieni pracownicy Administratora danych;
 • podmiot udzielaj膮cy 艣wiadcze艅 zdrowotnych, je偶eli dokumentacja ta jest niezb臋dna do zapewnienia ci膮g艂o艣ci 艣wiadcze艅 zdrowotnych;
 • organy w艂adzy publicznej, w tym Rzecznik Praw Pacjenta, Narodowy Fundusz Zdrowia, organy samorz膮du zawod贸w medycznych;
 • konsultanci krajowi i wojew贸dzcy, w zakresie niezb臋dnym do wykonywania przez te podmioty ich zada艅, w szczeg贸lno艣ci nadzoru i kontroli;
 • minister w艂a艣ciwy do spraw zdrowia,
 • s膮dy, w tym s膮dy dyscyplinarne, prokuratura, lekarz s膮dowy;
 • uprawnione na mocy odr臋bnych ustaw organy i instytucje, je偶eli badanie zosta艂o przeprowadzone na ich wniosek;
 • organy rentowe oraz zespo艂y do spraw orzekania o niepe艂nosprawno艣ci, w zwi膮zku z prowadzonym przez nie post臋powaniem;
 • podmioty prowadz膮ce rejestry us艂ug medycznych, w zakresie niezb臋dnym do prowadzenia rejestr贸w;
 • zak艂ady ubezpiecze艅, za zgod膮 pacjenta;
 • komisje lekarskie podleg艂e ministrowi w艂a艣ciwemu do spraw wewn臋trznych, wojskowym komisjom lekarskim oraz komisjom lekarskim Agencji Bezpiecze艅stwa Wewn臋trznego lub Agencji Wywiadu, podleg艂ym Szefom w艂a艣ciwych Agencji;
 • osoby wykonuj膮ce zaw贸d medyczny, w zwi膮zku z prowadzeniem procedury oceniaj膮cej podmiot udzielaj膮cy 艣wiadcze艅 zdrowotnych na podstawie przepis贸w o akredytacji w ochronie zdrowia albo procedury uzyskiwania innych certyfikat贸w jako艣ci, w zakresie niezb臋dnym do ich przeprowadzenia;
 • wojew贸dzkie komisje do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, w zakresie prowadzonego post臋powania;
 • spadkobiercy w zakresie prowadzonego post臋powania przed wojew贸dzk膮 komisj膮 do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych;
 • Biuro Rachunkowe;
 • Dostawca oprogramowania do prowadzenia dokumentacji w formie elektronicznej;
 • Informatyk w celu utrzymania systemu teleinformatycznego, w kt贸rym przetwarzana jest dokumentacja medyczna elektroniczna;
 • Podmioty przetwarzaj膮ce na podstawie zawartej umowy, w celu realizacji umowy.

W zwi膮zku z przetwarzaniem Pa艅stwa danych osobowych, nie przekazujemy ich do Pa艅stwa trzeciego.

OKRES, PRZEZ KT脫RY DANE OSOBOWE B臉D膭 PRZECHOWYWANE, A GDY NIE JEST TO MO呕LIWE, KRYTERIA USTALANIA TEGO OKRESU

Pa艅stwa dane osobowe b臋d膮 przez nas przechowywane przez ca艂y okres trwania umowy oraz10 lat, licz膮c od ko艅ca roku kalendarzowego, w kt贸rym zawarto umow臋.

DANE PRZETWARZANE PRZEZ ADMINISTRATORA DANYCH

W zwi膮zku realizacj膮 umowy konieczne jest podanie danych niezb臋dnych do za艂o偶enia dokumentacji medycznej

Dane osobowe podawane obowi膮zkowo:

Zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og贸lne rozporz膮dzenie o ochronie danych):

 • Imi臋 i nazwisko pacjenta
 • PESEL pacjenta
 • Adres zamieszkania
 • Numer telefonu
 • Adres e-mail
 • Imi臋 i nazwisko
 • PESEL

PRAWE OSOBY, KT脫REJ DANE DOTYCZ膭

W zwi膮zku z przetwarzaniem Pa艅stwa danych osobowych, przys艂uguje Pa艅stwu prawo do:

 • dost臋pu do danych;
 • sprostowania danych;
 • usuni臋cia danych 鈥 w zakresie przewidzianym w obowi膮zuj膮cych przepisach prawnych;
 • ograniczenia przetwarzania 鈥 w zakresie przewidzianym w obowi膮zuj膮cych przepisach prawnych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • przenoszenia danych 鈥 w zakresie przewidzianym w obowi膮zuj膮cych przepisach prawnych;
 • cofni臋cia zgody na przetwarzanie danych na podstawie wydanej uprzednio przez pa艅stwa zgody bez wp艂ywu na zgodno艣膰 z prawem przetwarzania, kt贸rego dokonano na podstawie zgody przed jej cofni臋ciem;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego 鈥 je偶eli uznaj膮 Pa艅stwo, 偶e przetwarzanie danych odbywa si臋聽w spos贸b niezgodny z obowi膮zuj膮cymi przepisami.

PRZETWARZANIE DANYCH PRZEZ ICH PROFILOWANIE

W zwi膮zku z realizacj膮 umowy, Pa艅stwa dane osobowe mog膮 by膰 przetwarzane poprzez ich profilowanie. Oznacza to, 偶e pa艅stwa dane osobowe podlegaj膮 przetwarzaniu, kt贸re ma na celu realizacj臋 umowy. O takiej czynno艣ci zostan膮 Pa艅stwo poinformowani przed rozpocz臋ciem takiego procesu przez personel Administratora danych.

INFORMACJA W ZAKRESIE MONITORINGU WIZYJNEGO

Monitoring聽wizyjny stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia w艂a艣ciwego poziomu bezpiecze艅stwa fizycznego, obiekt贸w i system贸w, w kt贸rych przetwarzane s膮 informacje b臋d膮ce w posiadaniu Administratora danych oraz w kt贸rych przechowywane s膮 urz膮dzenia do ich przetwarzania. Dane osobowe przetwarzane [w postaci monitoringu wizyjnego] s膮 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Og贸lnego rozporz膮dzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w zwi膮zku z art. 5a ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. [Dz. U. poz. 2259 z p贸藕n.zm] o zasadach zarzadzania mieniem pa艅stwowym w brzmieniu nadanym postanowieniami art. 155 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Zapisy z monitoringu wizyjnego przechowywane s膮 przez okres 3 miesi膮ce.

 

-A A A+

Irysowa 4, Bielany Wroc.

55-040 Kobierzyce

Godziny otwarcia

Pon - Pt: 8:00 - 16:00

Adres e-mailowy

biuro@onedayclinic.pl
Zadzwo艅 Wy艣lij formularz

Skuteczne leczenie za膰my w OneDayClinic

Skuteczne leczenie za膰my w ODC

Zobacz, co m贸wi膮 o nas pacjenci